Józef Piłsudski i II Rzeczpospolita

Switch to desktop

Konkurs odbywa się w 95. rocznicę Czynu Legionowego i 74 rocznicę śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego pod Honorowym Patronatem ostatniego Prezydenta II Rzeczypospolitej Ryszarda Kaczorowskiego.

Patronat medialny nad konkursem objął nasz portal.

Warszawa, dn. 30 marca 2009 r.

Szanowni Państwo,

 

W nawiązaniu do tradycji ubiegłych lat Związek Piłsudczyków ogłasza jubileuszową X edycję ogólnopolskiego konkursu plastyczno–literackiego poświęconego Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu i jego żołnierzom.

Konkurs odbywający się już od 2000 roku cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze strony placówek oświatowych oraz organizacji pozarządowych (przede wszystkim organizacji strzeleckich i harcerskich). Z roku na rok bierze w nim udział coraz więcej dzieci i młodzieży, a poziom przygotowanych prac jest coraz wyższy. Ogromna w tym zasługa nauczycieli i pedagogów, którzy przygotowując swych podopiecznych do wzięcia udziału w konkursie, traktują go jako jeden z bardzo istotnych elementów wychowawczo-edukacyjnych młodego pokolenia. W dziewięciu dotychczasowych edycjach wzięło udział blisko piętnaście tysięcy uczestników reprezentujących szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika), drużyny harcerskie i jednostki strzeleckie.

Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem i uznaniem ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej, Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz kuratoriów oświaty. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, iż poparcie dla idei konkursu niezmiennie okazuje Fundacja Rodziny Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz środowiska kombatanckie i niepodległościowe. Honorowy Patronat nad konkursem sprawuje Prezydent Ryszard Kaczorowski - ostatni Prezydent II Rzeczypospolitej. W jury konkursu zasiadają historycy, literaci, plastycy i pedagodzy.

W załączeniu przedstawiamy Państwu regulamin konkursu. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród dla laureatów konkursu odbędzie się tradycyjnie 12 maja 2009 roku w Warszawie w ramach przygotowanych przez Związek Piłsudczyków centralnych obchodów 74. rocznicy śmierci Marszałka Piłsudskiego. Na wszelkie pytania związane z konkursem oczekujemy do 20 kwietnia br.

Licząc na zainteresowanie konkursem, życzymy wielu sukcesów!

 

PREZES ZWIĄZKU PIŁSUDCZYKÓW

 

Jan Józef Kasprzyk

 


Regulamin konkursu

 

§ 1

Założenia ogólne

Ogólnopolski konkurs plastyczno-literacki poświęcony Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu i jego żołnierzom jest przedsięwzięciem edukacyjnym organizowanym od 2000 r. przez Zarząd Główny Związku Piłsudczyków, przy wsparciu Ministerstwa Obrony Narodowej, Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Honorowy Patronat nad konkursem sprawuje ostatni Prezydent II Rzeczypospolitej Ryszard Kaczorowski. Konkurs zostaje ogłoszony w dniu imienin Marszałka Piłsudskiego - 19 marca, a finał konkursu odbędzie się podczas centralnych obchodów 74. rocznicy śmierci Marszałka 12 maja w Warszawie. Patronami medialnymi konkursu są portale internetowe www.portalstrzelecki.info oraz www.komendant.cal.pl, na których znajdą się wszelkie informacje dotyczące konkursu.

§ 2

Idea i cel konkursu

Konkurs ma na celu:

  • kształtowanie postaw patriotycznych;

  • poznanie i pogłębienie wiedzy na temat najnowszych dziejów Polski, a szczególnie o Marszałku Józefie Piłsudskim i historii wskrzeszonego przez Marszałka polskiego oręża;

  • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i państwowej;

  • upowszechnianie wiedzy na temat polskiego doświadczenia historycznego oraz tradycji narodowej i państwowej;

  • wzmacnianie identyfikacji z miejscem zamieszkania uczestników i jego dziedzictwem historycznym;

  • promowanie spraw obronności kraju oraz wizerunku Sił Zbrojnych RP i dziejów oręża polskiego.

§ 3

Uczestnicy konkursu

1. W konkursie mogą wziąć udział:

 • uczniowie szkół podstawowych (z klas IV-VI), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (licea, technika) zgłoszeni przez placówki oświatowe lub przystępujący do konkursu indywidualnie;

 • członkowie organizacji pozarządowych (przede wszystkim z organizacji strzeleckich, harcerskich i sokolich) zgłoszeni przez zarządy swoich organizacji lub przystępujący do konkursu indywidualnie.

 

2. Każdy uczestnik konkursu przygotowuje do wyboru:

 • pracę plastyczną (na jeden z podanych niżej tematów);

 • pracę historyczno-literacką (na jeden z podanych niżej tematów).

 

Prace muszą mieć charakter indywidualny. Wyklucza się prace zbiorowe.

§ 4

Etapy konkursu i zgłoszenia prac

1. Uczestnicy - uczniowie lub członkowie organizacji pozarządowych, pracujący pod kierunkiem nauczycieli, instruktorów, wychowawców lub indywidualnie przygotowują prace, a następnie przesyłają je wraz z protokołem jury (o ile nie zgłaszają swej pracy indywidualnie) na adres Związku Piłsudczyków w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 kwietnia 2009 r. (decyduje data stempla pocztowego).

 

2. Prace muszą być przesłane na adres:

Zarząd Główny

Związku Piłsudczyków

ul. 11 Listopada 17/19

03-446 Warszawa

z dopiskiem „konkurs”

 

3. Wraz z pracami należy przesłać wypełniony protokół jury według wzoru podanego w załączeniu (o ile przesłana praca nie ma charakteru indywidualnego).

 

4. Każda praca, aby mogła zostać zakwalifikowana do oceny jury, musi być opatrzona następującymi danymi:

 • imię i nazwisko uczestnika

 • wiek uczestnika (wraz z zaznaczeniem czy uczestnik jest uczniem szkoły podstawowej, gimnazjum czy szkoły ponadgimnazjalnej)

 • numer tematu pracy i tytuł

 • imię i nazwisko opiekuna

 • dokładny adres szkoły wraz z numerem telefonu, faxu, ew. e-maila lub uczestnika (jeśli praca została zgłoszona indywidualnie)

 

5. Spośród nadesłanych prac, jury powołane przez Zarząd Główny Związku Piłsudczyków wyłoni do 7 maja 2009 r. laureatów konkursu.

§ 5

Zasady oceny prac i przyznania nagród

1. Jury, w którym zasiądą historycy, pedagodzy, literaci i plastycy, uwzględniać będzie w ocenie prac:

 • zrozumienie tematu

 • zachowanie realiów historycznych

 • przekaz artystyczny

 • pomysłowość i oryginalność wykonania pracy

 • styl realizacji, dbałość o formalną poprawność przekazu

 • nowatorstwo formy

 • staranność wykonania pracy

 

Dyskwalifikacja pracy nastąpi gdy:

 • praca lub znaczący jej fragment będzie zaczerpnięta w całości (bez podania źródeł) z utworu ogłoszonego drukiem lub zamieszczonego w Internecie,

 • praca będzie wykonana lub napisana na inny niż podany w regulaminie temat,

 • praca będzie dziełem więcej niż jednej osoby.

 

2. Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni w dwóch kategoriach merytorycznych: plastycznej i literackiej oraz z uwzględnieniem trzech kategorii wiekowych (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne). Ze swoich prac jury sporządza protokół, który zostanie odczytany w dniu ogłoszenia wyników konkursu, tj. 12 maja 2009 r.

3. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy ufundowane przez sponsorów konkursu. Laureaci pierwszych trzech miejsc w poszczególnych kategoriach merytorycznych i wiekowych, oprócz nagrody głównej, mają także zapewniony bezpłatny udział w XLIV (29 po wojnie) Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej organizowanym przez Związek Piłsudczyków w dniach 6-12 sierpnia 2009 r. na trasie Kraków-Kielce.

4. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 12 maja 2009 r. w Warszawie podczas centralnych obchodów 74. rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego organizowanych przez Związek Piłsudczyków

 

§ 6

Kalendarium konkursu

 

Działanie

 

Termin

Ogłoszenie konkursu

19 marca 2009

Przygotowanie prac oraz przesłanie prac na etap ogólnopolski

Do 28 kwietnia 2009

Prace jury konkursu

4-7 maja 2009

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

12 maja 2009

 

§ 7

Pytania i wyjaśnienia dotyczące konkursu

Na wszelkie pytania związane z konkursem organizator oczekuje do dnia 20 kwietnia 2009 r. (tel. 603 849 884 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 


 

TEMATY PRAC KONKURSOWYCH

/do wyboru/

KONKURS PLASTYCZNY

Przygotuj pracę plastyczną na jeden z wybranych tematów:

1. W tym roku, w sierpniu, przypada 95. rocznica Czynu Legionowego. Opracuj w dowolnej formie graficznej projekt plakatu rocznicowego.

2. Zachowując realia historyczne, wykonaj projekt ciekawej strategicznej gry planszowej opartej na wydarzeniach związanych z wybraną bitwą stoczoną przez Legiony Polskie w latach 1914-1918 (np. bitwa pod Rokitną, Rarańczą, Rafajłową, Łowczówkiem, Marcinkowicami, Kostiuchnówką itp.) lub przez armię polską w okresie wojny z bolszewikami w latach 1919-1920 (np. Bitwa Warszawska, Bitwa nad Niemnem itp.). Twój projekt musi zawierać załączone zasady gry.

3. W listopadzie 2008 r. powołano formalnie do życia Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Opracuj w dowolnej formie graficznej projekt plakatu zachęcającego do zwiedzenia w przyszłości tego Muzeum. (Prace osób, które wybiorą ten temat, zostaną przekazane po zakończeniu konkursu Fundacji Rodziny Józefa Piłsudskiego, która przygotowuje projekt Muzeum Marszałka).

4. Przedstaw w dowolnej formie graficznej wydarzenie z życia Józefa Piłsudskiego i jego żołnierzy związane bezpośrednio z Twoim miejscem zamieszkania. Do Twojej pracy powinna zostać załączona także krótka (do ½ strony A4) informacja opisująca przedstawione przez Ciebie wydarzenie.

5. Przygotuj w dowolnej formie graficznej komiks (do 10 stron) przedstawiający wybrany epizod z życia Józefa Piłsudskiego (np. dzieciństwo, działalność w PPS, Legionach, okres wojny polsko-bolszewickiej, przewrót majowy, życie rodzinne w Sulejówku itp.) lub historii Legionów Polskich. Możesz wprowadzić postaci fikcyjne, pamiętając jednak o realiach historycznych.

6. Opracuj projekt kalendarza ściennego na 2010 rok (przypadać będzie w nim 90. rocznica Bitwy Warszawskiej i 75. rocznica śmierci Marszałka). Każdy miesiąc zilustruj w dowolnej formie graficznej wydarzeniem z życia Józefa Piłsudskiego, które miało miejsce w danym miesiącu na przestrzeni jego życia (np. lipiec – aresztowanie w 1917 r., sierpień – wymarsz I Kompanii Kadrowej w 1914 r., grudzień – urodziny w Zułowie w 1867 r.). Wybrane i zilustrowane przez Ciebie wydarzenia w każdym miesiącu zaznacz na kalendarzu, opatrując je krótkim komentarzem historycznym. Pomocną dla Ciebie może być praca Wacława Jędrzejewicza i Janusza Ciska: Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego 1867 - 1935, t. I-IV, Kraków 2007.

 

KONKURS HISTORYCZNO-LITERACKI

Napisz pracę (do 10 stron maszynopisu formatu A4) na jeden z podanych niżej tematów:

 

1.Wybierz jeden z okresów życia Józefa Piłsudskiego (np. dzieciństwo, zesłanie na Syberię, działalność w PPS, akcja pod Bezdanami, Legiony Polskie, uwięzienie w Magdeburgu, Naczelnik Państwa, Naczelny Wódz w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920, życie rodzinne w Sulejówku, przewrót majowy itp.). Opierając się na realiach historycznych, w tym dostępnej literaturze, napisz ciekawe opowiadanie, nowelę, scenariusz filmowy, sztukę teatralną, słuchowisko radiowe, scenariusz rekonstrukcji historycznej, czy widowiska dotyczące wybranego fragmentu życia Marszałka. Możesz wprowadzić do swej pracy postaci fikcyjne, dialogi, didaskalia, opisy itd.
2.
W okolicy Twojego miejsca zamieszkania jest na pewno wiele miejsc związanych z życiem Marszałka Piłsudskiego, walkami Legionów Polskich, czy też z wojną polsko-bolszewicką. Opracuj ciekawy przewodnik po tych miejscach. Do swojej pracy możesz wprowadzić fotografie, mapki, kalendarium historyczne, informacjami praktycznymi (np. opis jak można dotrzeć do poszczególnych miejsc, gdzie można się zakwaterować, co można jeszcze zwiedzić w okolicy itp.). Pracę przygotuj tak, aby mogła w formie materiału dydaktyczno-turystycznego (np. przewodnika, broszury, folderu itp.) stać się zachętą dla grup wycieczkowych lub turystów indywidualnych, którzy chcieliby odwiedzić opisane przez Ciebie miejsce.
3. Wyobraź sobie, że żyjesz 95 lat temu - na początku XX wieku. Jest sierpień 1914 r. - wybucha I wojna światowa. Z krakowskich Oleandrów na rozkaz Józefa Piłsudskiego wyrusza I Kompania Kadrowa Legionów Polskich... Napisz swój pamiętnik lub dziennik z tego okresu. Możesz być uczestnikiem wydarzeń (np. strzelcem, legionistą, ułanem z patrolu „Beliny” itp.), świadkiem wydarzeń (np. przebywającym w tym czasie w Galicji na wakacjach studentem, czy uczniem, mieszkańcem Galicji, czy Królestwa Kongresowego), biernym obserwatorem itp. Możesz także wcielić się w postać jednego z głównych bohaterów tamtych wydarzeń (np. Józefa Piłsudskiego, Kazimierza Sosnkowskiego, Władysława Belinę-Prażmowskiego, Tadeusza Kasprzyckiego). Swój pamiętnik możesz, jeśli zechcesz, kontynuować aż do odzyskania niepodległości w 1918 r. Możesz obok postaci historycznych wprowadzić także postaci fikcyjne. Mimo oczywistej fikcyjności Twojego pamiętnika, czy dziennika, zachowaj realia historyczne opisywanego okresu.
4.Juliusz Słowacki, którego Rok został obecnie ustanowiony przez Sejm RP, był ulubionym poetą Marszałka Piłsudskiego. W swoim testamencie Marszałek prosił o umieszczenie na grobie swej matki i swego serca na wileńskiej Rossie fragmentu poematu „Wacław”: „Ty wiesz, że dumni nieszczęściem nie mogą/ za innych śladem iść tą samą drogą” . Napisz własny utwór poetycki, którego mottem mógłby stać się przytoczony fragment poematu.
5.
Józef Piłsudski powiedział w 1923 r., że „Honor służby jest jak sztandar żołnierza, z którym żołnierz rozstaje się wraz z życiem”. Szesnaście lat później, w maju 1939 r. wobec żądań Hitlera wobec Polski, jeden z najwybitniejszych piłsudczyków, minister spraw zagranicznych RP płk Józef Beck powiedział z trybuny sejmowej „Jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor”. Spróbuj zastanowić się, czy i jak zmieniło się pojęcie honoru po ponad siedemdziesięciu latach. Czy jest on nadal ważnym składnikiem życia indywidualnego i zbiorowego Polaków w XXI wieku? Co oznaczało dla pokolenia piłsudczyków pojęcie honoru? Czym jest honor dla współczesnych Polaków?

 

 


 

Przykładowa literatura

/wybór - propozycja dla uczestników konkursu/

Prace źródłowe, w tym pamiętniki:

Bolesław Wieniawa - Długoszowski: Wymarsz i inne opowiadania, Warszawa 1992,

Kazimiera Iłłakowiczówna: Ścieżka obok drogi, Warszawa 1989,

O. Kosma Lenczowski: Pamiętnik kapelana Legionów, Kraków 1988,

Mieczysław Lepecki: Pamiętnik adiutanta Marszałka Piłsudskiego, Warszawa 1989,

Aleksandra Piłsudska: Wspomnienia, Warszawa 1989,

Józef Piłsudski: Pisma zbiorowe, t. I-X, Warszawa 1937, (wydanie powojenne; Warszawa 1990),

Stefan Pomarański: Z historycznych dni lipca i sierpnia 1914 r., Warszawa 1936,

Felicjan Sławoj Składkowski: Moja służba w Brygadzie, Warszawa 1933,

Felicjan Sławoj Składkowski: Strzępy meldunków, Warszawa 1988,

Wincenty Solek: Pamiętnik Legionisty, Warszawa 1988.

Opracowania:

Janusz Cisek: Piłsudski, Warszawa 2007

Janusz Cisek, Marek Cisek: Do niepodległości, Warszawa 2008;

Jerzy Daniel, Jerzy Osiecki: Legenda 1914, Kielce 1989,

Norman Davis: Orzeł Biały - Czerwona Gwiazda, Kraków 2000;

Andrzej Garlicki: Józef Piłsudski 1867-1935, Warszawa 2008,

Zbigniew Gluza (red.): Rok 1918. Odzyskiwanie niepodległej, Warszawa 2008,

Wacław Jędrzejewicz, Janusz Cisek: Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego, t. I-III, Warszawa 1994 oraz wydanie poszerzone t. I-IV, Kraków 2007,

Wacław Jędrzejewicz, Józef Piłsudski. Życiorys 1867-1935, Londyn 1993 (i kilka późniejszych wydań krajowych),

Włodzimierz Kalicki: Powrót do Sulejówka, Warszawa 2001,

Jan Józef Kasprzyk: Na szlaku wolności, Warszawa 2007,

Legenda Legionów. Opowieść o Legionach oraz ludziach Józefa Piłsudskiego, Warszawa 2008,

Stanisław Cat - Mackiewicz; Historia Polski od 11 listopada 1918 r. do 17 września 1939 r., Warszawa 1990,

Daria i Tomasz Nałęcz: Józef Piłsudski. Legendy i fakty, Warszawa 1986,

Janusz Odziemkowski: Bitwa warszawska 1920, Warszawa 1990,

Jerzy Osiecki, Stanisław Wyrzycki: Legionowym szlakiem…, Kielce 2008,

Włodzimierz Suleja: Józef Piłsudski, Ossolineum 1995,

Włodzimierz Suleja: Kosynierzy i strzelcy, Wrocław 1997,

Józef Szaniawski: Marszałek Piłsudski i Polacy w obronie Europy. Cud nad Wisłą 1920, Warszawa 2007

Józef Szaniawski: Marszałek Piłsudski, Warszawa 2008;

Bohdan Urbankowski: Filozofia czynu, Warszawa 1988,

Bohdan Urbankowski: Józef Piłsudski. Marzyciel i strateg, Warszawa 1997,

Tadeusz Wiącek: Nad nami Orzeł Biały. Opowieść o Legionach Polskich na Kielecczyźnie 1914-1915, Kielce 2001,

Piotr Wróbel: Listopadowe dni 1918, Warszawa 1988;

Janusz Zakrzeńki: Moje spotkania z Marszałkiem, Warszawa 2002,

Ryszard Zieliński: Krakowskim szlakiem walk o niepodległość 1768-1918, Warszawa- Kraków 1988.

Albumy fotograficzne:

Album Legionów Polskich, Warszawa 1989,

Juliusz Englert, Grzegorz Nowik: Józef Piłsudski, Londyn 1990,

Marek Gałęzowski (red.): Gdy Wódz odchodził w wieczność…, Warszawa 2005,

Aleksandra i Andrzej Garliccy: Józef Piłsudski, Warszawa 1993.

 

 

Prawa autorskie do regulaminu i tematów konkursu posiada Związek Piłsudczyków

 

PATRONAT MEDIALNY NAD KONKURSEM SPRAWUJĄ:

 
www.komendant.cal.pl  
 
www.portalstrzelecki.info
 

 

W tradycji naszego magazynu głęboko zakorzeniony jest zwyczaj obchodów kolejnych rocznic związanych nie tylko z postacią Marszałka ale i świąt narodowych. Nadchodząca wielkimi krokami kolejna rocznica odzyskania niepodległości jest tą datą, która ogniskuje w sobie te dwa wspaniałe nurty, wszak to właśnie 11 listopada 1918 roku Józef Piłsudski stał się symbolem wskrzeszonej ojczyzny. Pomni znaczenia wydarzeń listopadowych sprzed dziewięćdziesięciu lat postanowiliśmy je uczcić organizując stosowny konkurs, co następuje.

"Komendant, Naczelnik, Marszałek. Józef Piłsudski i jego czasy" wraz z partnerami z historia.org.pl organizuje Konkurs z okazji 90 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Celem Konkursu jest zainteresowanie naszych czytelników tą tematyką, co jest konieczne by odpowiedzieć poprawnie na przygotowanie przez nas pytania i wziąć udział w losowaniu atrakcyjnych nagród ufundowanych przez Instytut Wydawniczy Erica.
Konkurs trwa od 18 października do 10 listopada. W rocznicę odzyskania Niepodległości, czyli 11 listopada ogłosimy wspólnie wyniki.

Aby wziąć udział w konkursie należy poprawnie odpowiedzieć na wszystkie pytania Konkursowe i do 10 listopada wysłać je według wzoru karty odpowiedzi na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Zanim weźmiesz udział w konkursie przeczytaj dokładnie Regulamin , gdzie znajdziesz wiele cennych informacji.


Zapraszamy do udziału w Konkursie i życzymy powodzenia!


Organizatorzy:
 
komendant.cal.pl
 
historia.org.pl
 
Sponsor:

Instytut Wydawwniczy Erica
 

REGULAMIN KONKURSU

KONKURS HISTORYCZNY Z OKAZJI 90 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ PORTALI HISTORIA.org.pl i KOMENDANT.cal.pl

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.Biorąc udział w niniejszym konkursie, uczestnik (zwany dalej Uczestnikiem) wyraża zgodę na treść niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się stosować do jego postanowień. Niniejszy Regulamin jest udostępniony wszystkim potencjalnym Uczestników na stronach Organizatorów.
1.2 Organizatorem Konkursu historycznego z okazji 90-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości zwanego dalej Konkursem, są HISTORIA.org.pl i KOMENDANT.cal.pl zwani dalej Organizatorami.
1.3. Komunikaty i informacje na temat konkursu publikowane będą na stronach Organizatorów. Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
1.4. Celem Konkursu jest zachęcenie Uczestników Konkursu i czytelników stron Organizatorów do zapozania się z wydarzeniami związanymi z odzyskaniem Niepodległości przez Polskę w 1918 r.
1.5. Konkurs jest skierowany do wszystkich czytelników serwisów: www.historia.org.pl, www.komendant.cal.pl oraz for: forum.historia.org.pl, www.komendant.cal.pl/SMF/ którzy skończyli osiemnaście lat. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest uzyskanie przez nich zgody rodziców lub opiekunów. Uczestnik wysyłając zgłoszenie oświadcza, że taką zgodę posiada..
1.6. Z udziału w Konkursie wyłączeni są moderatorzy For HISTORIA.org.pl i KOMENDANT.cal.pl, a także członkowie ich najbliższej rodziny.
1.7. Konkurs polega na odpowiedzi na 10 pytań związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości w 1918 r.
1.8. Konkurs trwa od 18 października do 10 listopada 2008 r. 11 listopada zostaną ogłoszone wyniki Konkursu.
1.9. Udział w konkursie jest całkowicie bezpłatny.
1.10. Autorami pytań i odpowiedzi do Konkursu są Organizatorzy.
1.11. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych dla celów związanych z wykonywaniem zobowiązań wynikających z Konkursu wobec Uczestników, podlegających w szczególności na przyznawaniu i wydawaniu nagród.

2. NAGRODY I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

2.1. Aby wziąć udział w losowaniu nagrody głównej należy odpowiedzieć bezbłędnie na wszystkie konkursowe pytania.
2.2. Zwycięzca zostanie wyłoniony w drodze losowania. Losowanie odbędzie się za pomocą programu, który zrobi to w sposób rzetelny i obiektywny.
2.3. Odpowiedzi do Konkursu należy wysłać na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., według stosownego formularza przygotowanego przez Organizatorów.
2.4. Do zgłoszenia należy dołączyć imię, nazwisko i adres. Na podany w zgłoszeniu adres zostaną wysłane nagrody. Zwycięzcy o wygraniu zostaną poinformowani e-mailowo.
2.5. Nagroda zostanie wysłana pocztą, w przeciągu miesiąca od ogłoszenia wyników.
2.6. Głównym sponsorem konkursu jest Instytut Wydawniczy Erica.
2.7. Nagrodami w konkursie są książki przekazane Organizatorom przez głównego sponsora.
2.8. Nagrodę dodatkową funduje moderator For HISTORIA.org.pl i KOMENDANT.cal.pl Gnome.
2.9. W razie odmówienia przyjęcia nagrody, przechodzi ona na osoby wyłonione w dodatkowym losowaniu.
2.10. W konkursie każda osoba może wysłać tylko jedno zgłoszenie, w razie wysłania ich większej ilości wszystkie zgłoszenia tej osoby zostają unieważnione.

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

3.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające przeprowadzenie Konkursu spowodowane działaniami sił wyższych oraz przyczynami nie leżącymi po jego stronie lub okolicznościami, za które odpowiedzialności nie ponosi lub których nie można uniknąć bez poniesienia dodatkowych kosztów.
3.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
3.3. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za ewentualne wady nagród rzeczowych ponosi podmiot, który nagrody ufundował. Zdobywca nagrody będzie dochodził zaspokojenia roszczeń z powyższych tytułów bezpośrednio od fundatora nagród.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1. Zasady udziału w Konkursie określa niniejszy Regulamin dostępny na stronach Organizatorów.
4.2. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
4.3. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości po stronie Uczestników.
4.4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
4.5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w trakcie konkursu. Z powyższych względów Organizator zaleca potencjalnym Uczestnikom sprawdzenia informacji o Konkursie.
4.6. Kwestie dt. interpretacji rozstrzygają Organizatorzy i są one ostateczne.
4.7. Organizator zastrzega sobie możliwość skończenia lub przerwania konkursu przed czasem jego zakończenia nie wręczając nagród.
4.8. Organizatorzy nie wezmą udziału w żadnej dyskusji nad kwestiami proceduralnymi ani wynikami Konkursu.
4.9. Jeśli nie zgadzasz się z jakimkolwiek punktem tego Regulaminu nie możesz wziąć udziału w Konkursie.
4.10. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 

PYTANIA KONKURSOWE

1. 1. Proszę podać datę uchwalenia przez sejm II RP 11 listopada Świętem Niepodległości?

2. Jak nazywała się organizacja polityczna zawiązana 15 VIII 1917 r. w Lozannie na czele której stał Roman Dmowski?

3. Proszę podać skład tymczasowego prezydium Polskiej Komisji Likwidacyjnej:

a) Ignacy Daszyński, Wincenty Witos, Bolesław Roja, Paweł Bobek, Tadeusz Tertil.
b) Bolesław Roja, Józef Londzin, Wincenty Witos, Józef Putek, Stanisław Rymer,
c) Aleksander Skarbek, Ignacy Daszyński, Tadeusz Tertil, Bolesław Roja, Wincenty Witos
d) Tadeusz Tertil, Ignacy Daszyński, Józef Londzin, Wincenty Witos, Aleksander Skarbek.

4. 4. Co uważane jest za symbol przejęcia przez Polaków władzy w Krakowie?

a) Powstanie PKL.
b) Wywieszenie polskich flag na Wawelu i przejęcie przed nim warty przez Polaków.
c) Rozbrojenie żołnierzy austriackich.
d) Wywieszenie polskich flag na odwachu i przejęcie przed nim warty przez Polaków.

5. W początkach listopada 1918 roku, w Warszawie formalna władza spoczywała w rękach Rady Regencyjnej, powołanej reskryptem dwóch cesarzy w 1917 roku. Proszę podać kto nie wchodził jej skład.

a) Zdzisław ks. Lubomirski
b) Adam hr. Ronikier
c) Aleksander Kakowski
d) Józef hr. Ostrowski

6. 7 listopada 1918 roku w Lublinie obwieszczono powstanie pierwszego ponaddzielnicowego i niezależnego od okupantów rządu z Ignacym Daszyńskim na czele. Jaka była pełna nazwa tego organu?

7. Co przedstawia poniższe zdjęcie:a) Powitanie Józefa Piłsudskiego na dworcu w Warszawie 10 XI 1918 r.
b) Powitanie Józefa Piłsudskiego na dworcu w Warszawie 12 XII 1916 r.
c) Powitanie Józefa Piłsudskiego na dworcu w Warszawie 16 VIII 1915 r.
d) Powitanie Józefa Piłsudskiego na dworcu w Warszawie 11 XI 1918 r

8. Gdzie zamieszkał Józef Piłsudski po powrocie z Magdeburga?

9. 10 listopada, Józef Piłsudski wygłosił do zebranych Warszawiaków kilka słów:

"Obywatele!, Warszawa wita mnie po raz trzeci. Wierzę, że zobaczymy się niejednokrotnie w szczęśliwszych jeszcze warunkach. Zawsze służyłem i służyć będę życiem swoim, krwią, ojczyźnie i ludowi polskiemu. Witam was krótko, gdyż jestem przeziębiony - bolą mnie gardło i piersi".

Proszę podać kiedy miały miejsce pozostałe dwa powitania Komendanta przez Warszawiaków?

10. Kto znajduje się na poniższym zdjęciu:------

Odpowiedzi na wszystkie pytania znajdziesz w niżej podanej literaturze:

Cz. Brzoza, A.L. Sowa - Historia Polski 1918-1945
Andrzeja Friszke - O kształt niepodległej
Daria i Tomasz Nałęcz - Józef Piłsudski - legendy i fakty
G. Łukomski, B. Polak - Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 - działania bojowe, aspekty polityczne, kalendarium
A. Garlicki - Józef Piłsudski 1867 - 1935

Odpowiedzi szukaj również na stronach HISTORIA.org.pl i KOMENDANT.cal.pl.
 

Copyright © 2006-2015 ISSN 1899-8348

Top Desktop version